Sep 22, 2017

ஸ்ரீ திரிபுரசுந்தரி அஷ்டகம்

                                         Related image

கதம்பவநசாரிணீம் முநிகதம்பகாதம்பிநீம்
நிதம்பஜிதபூதராம் ஸூரநிதம்பிநீஸேவிதாம்
நவாம்புருஹலோசனாம் அபிநவாம்புதச்யாமலாம்
த்ரிலோசன குடும்பினீம் த்ரிபுரஸூந்தரி மாச்ரயே

கதம்பவநவாஸிநீம் கநகவல்லகீதாரிணீம்
மஹார்ஹமணி ஹாரிணீம் முகஸமுல்லஸ த்வாருணீம்
தயாவிபவகாரிணீம் விசதலோசநீம் சாரிணீம்
த்ரிலோசன குடும்பினீம் த்ரிபுரஸூந்தரி மாச்ரயே

கதம்ப வநசாலயா குசபரோல்லஸன்மாலயா
குசோபமிதசைலயா குருக்ருபாலஸத்வேலயா
மதாருணகபோலயா மதுரகீதவாசாலயா 
கயாபி கநநீலயா கவசிதா வயம் லீலயா

கதம்ப வந மத்யகாம் கநக மண்டலோபஸ்த்திதாம்
ஷடம்புருஹவாஸிநீம் ஸதத ஸித்த ஸெளதாமினீம்
விடம்பித ஜடாபாரருசிம் விகசசந்த்ரசூடாமணிம்
த்ரிலோசன குடும்பினீம் த்ரிபுரஸூந்தரி மாச்ரயே

குசாஞ்சிதவிபஞ்சிகாம் குடில குந்தலாலங்க்ருதாம்
குசேசய நிவாஸிநீம் குடில ஸித்த வித்வேஷிணீம்
மதாருணவிலோசநாம் மநஸிஜாரி ஸம்மோஹிநீம்
மதங்க முனிகன்யகாம் மதுரபாஷிணீ மாச்ரயே

ஸமரேத் ப்ரதமபுஷ்பிணீம் ருதிரபிந்து நீலாம்பராம்
க்ருஹீத மது பாத்ரிகாம் மது விகூர்ண நேத்ராஞ்சலாம்
கந ஸ்தந பரோந்நதாம் கலிதசூலிகாம் ச்யாமலாம்
த்ரிலோசன குடும்பினீம் த்ரிபுரஸூந்தரி மாச்ரயே

ஸகுங்குமவிலேபனாம் அலிகசும்பிகஸ்தூரிகாம்
ஸமந்தஹஸிதேக்ஷணாம் ஸசரசபபாசாங்குசாம்
அசேஷ ஜந மோஹிநீம் அருணமால்ய பூஷாம்பராம்
ஜபாகுஸூம பாஸூராம் ஜபவிதௌ ஸ்மரேதம்பிகாம்

புரந்தர புரந்த்ரிகாம் சிகுரபந்தஸைரந்த்ரிகாம்
பிதாமஹபதிவ்ரதாம்படுபடீர சர்ச்சாரதாம்
முகுந்த ரமணீ மணீ லஸதலங்க்ரியாகாரிணீம்
பஜாமி புவநாம்பிகாம் ஸூரவதூடிகா சேடிகாம்.

No comments:

Post a Comment